Disclaimer

Algemeen

Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van Brunique is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande, de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement.
Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door Brunique met zorg samengesteld, doch voor de volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Brunique verstrekt met deze website louter informatie over diensten van Brunique. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Brunique zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Brunique uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Brunique geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, zijn in eigendom van Brunique en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Brunique.
Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Brunique uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Brunique zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Brunique aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.
Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Brunique verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten.
Klachtenservice
Brunique stelt het op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Brunique proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Brunique de kans om de service aan u en andere cliënten te verbeteren.